Contact

giới thiệu

our culture

Chúng tôi là đồng đội. 

Định nghĩa Thành viên của Đội ngũ NHO: Người thông hiểu, đón nhận và xem trọng giá trị của tư duy và văn hóa “Đồng đội”. Theo đó, mỗi cá nhân đều chấp nhận, thấu hiểu vai trò của mỗi người và tin tưởng nhau. Mọi người đều khiêm tốn, nhiệt thành nhưng cũng sáng suốt trong công việc lẫn cuộc sống.

Khiêm tốn

Khiêm tốn là một tố chất then chốt để trở nên thành viên của đội ngũ công ty. Khiêm tốn là nhanh chóng ghi nhận sự đóng góp của người khác hơn là tìm kiếm sự chú ý cho bản thân. Người khiêm tốn dễ dàng chia sẻ công trạng, nhấn mạnh tập thể hơn cá thể và xem sự thành công là thành quả tập thể chứ không phải thành tích cá nhân.

Nhiệt huyết

Những người nhiệt huyết hiếm khi cần cấp trên thúc giục để nỗ lực làm việc vì bản thân họ đã có động lực nội tại và luôn chuyên cần. Họ đón nhận trách nhiệm, xem trọng sự học hỏi và phát triển bản thân.

Sáng suốt

Sáng suốt là khả năng nhận thức về con người và các tình huống xung quanh. Người sáng suốt nắm bắt được và hồi đáp mọi tình huống một cách hiệu quả. Sự sáng suốt có được nhờ bằng cách đặt câu hỏi thỏa đáng và lắng nghe.

Vị trí tuyển dụng
https://www.nhojsc.vn/
https://www.nhojsc.vn/catalog/view/